[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 252 หมู่ 11 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

ค้นหาจาก google
link banner
e-Learning


 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบแผนภาพลำดับเหตุการณ์กับวิธีสอนแบบ KWL-Plus เพื่อพัฒนาความสามารถการรับสารและคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการอ่านโคลงนิราศนรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางมะลิวรรณ ทองคำ
พุธ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 1136    จำนวนการดาวน์โหลด : 268 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
                                                                                          บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง          การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบแผนภาพลำดับเหตุการณ์กับวิธีสอนแบบ KWL-Plus เพื่อพัฒนาความสามารถ
                        การรับสารและคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการอ่านโคลงนิราศนรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย             นางมะลิวรรณ  ทองคำ                               
โรงเรียน          โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
                        ส่วนจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่วิจัย           2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
             การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบแผนภาพลำดับเหตุการณ์กับวิธีสอนแบบ KWL-Plus เพื่อพัฒนาความสามารถการรับสารลิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการอ่านโคลงนิราศนรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการวิจัยตามแนวคิด ของ โจนส์ และคณะ (Jones et al, 1989) คล้าก (Clarke, 1991) และจอยส์ และคณะ (Joyce et al, 1992) ซึ่งได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟฟิกขึ้น และ Ogle (1986) พัฒนารูปแบบการสอนประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ Know-Want-Learn (KWL) โดยผู้วิจัยได้นำมาประยุกต์ร่วมกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ (1) เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2) เพื่อพัฒนาและหาค่าประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบแผนภาพลำดับเหตุการณ์กับวิธีสอนแบบ KWL-Plus เพื่อพัฒนาความสามารถการรับสารและคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการอ่านโคลงนิราศนรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ที่ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการรับสารและคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการอ่านโคลงนิราศนรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังจากที่ได้รับการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบแผนภาพลำดับเหตุการณ์ กับวิธีสอนแบบ KWL-Plus และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบแผนภาพลำดับเหตุการณ์ กับวิธีสอนแบบ KWL-Plus เพื่อพัฒนาความสามารถการรับสารและคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการอ่านโคลงนิราศนรินทร์ เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาสาระ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ซึ่งเป็นการอ่านเพื่อพัฒนาความสามารถการรับสารและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเขียนสรุปความ จากการอ่านโคลงนิราศนรินทร์ ซึ่งการรับสารจากการอ่าน มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในปัจจุบันการเรียนรู้หลักพื้นฐานในการอ่านประเภทต่างๆ จะช่วยให้การรับสารด้วยการอ่านนั้นมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อเราเป็นผู้ส่งสารในการอ่าน ซึ่งเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งจากการเรียน การปฏิบัติหน้าที่การงาน หรือในพิธีการต่างๆ ก็จำเป็นที่จะต้องทราบปัจจัยในการอ่านที่น่าสนใจ เพื่อช่วยให้ผู้ฟังรับสารนั้นได้ครบถ้วน มีความสนใจฟัง และผู้อ่านประสบความสำเร็จในการอ่าน ในส่วนของโคลงนิราศนรินทร์ ที่ใช้เป็นสื่อในการอ่านครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นวรรณคดีที่มีความไพเราะงดงามเรื่องหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ มีการเลือกสรรคำที่สื่อความหมายชัดเจน ใช้ภาพพจน์ความเปรียบที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกเด่นชัด โดยมีเนื้อหาพรรณนาถึงสถานที่ ธรรมชาติ และความอาลัยรักต่อนางผู้เป็นที่รัก โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบแผนภาพลำดับเหตุการณ์ และวิธีสอนแบบ KWL-Plus ซึ่งในการสอนทั้ง 2 วิธี ประกอบด้วย 12 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา 20 ชั่วโมง รวมทั้งสองวิธี เป็น 40 ชั่วโมง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 40 คน แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน นักเรียนกลุ่มที่ 1 ทดลองโดยใช้วิธีสอนแบบแผนภาพลำดับเหตุการณ์ และกลุ่มที่ 2 ทดลองโดยใช้วิธีสอนแบบ KWL-Plus โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบแผนภาพลำดับเหตุการณ์กับวิธีสอนแบบ KWL-Plus เพื่อพัฒนาความสามารถการรับสารและคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการอ่านโคลงนิราศนรินทร์ ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความสามารถการรับสารและคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการอ่านโคลงนิราศนรินทร์ และความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ประเภท ประเภทแรก คือ เครื่องมือจัดกระทำ ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบแผนภาพลำดับเหตุการณ์กับวิธีสอนแบบ KWL-Plus เพื่อพัฒนาความสามารถการรับสารและคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการอ่านโคลงนิราศนรินทร์ และแผนการจัดการเรียนรู้ ประเภทที่สอง คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
              ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น เป็นวิธีสอนแบบแผนภาพลำดับเหตุการณ์กับวิธีสอนแบบ KWL-Plus เพื่อพัฒนาความสามารถการรับสารและคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการอ่านโคลงนิราศนรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นการวิจัยตามแนวคิด ของ โจนส์ และคณะ (Jones et al, 1989) คล้าก (Clarke, 1991) และจอยส์ และคณะ (Joyce et al, 1992) ซึ่งได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟฟิกขึ้น และOgle (1986) ที่ได้พัฒนารูปแบบการสอน KWL-Plus ขึ้นประกอบด้วยจำนวน 3 ขั้นตอน คือ Know-Want-Learn (KWL) และนำมาประยุกต์ร่วมกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งวิธีสอนแบบแผนภาพลำดับเหตุการณ์ เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด โดยใช้ผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ เรียงลำดับข้อมูลโดยสัมพันธ์กันในลักษณะต่างๆ แผนภาพลำดับเหตุการณ์นี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการสอนโดยใช้กรอบมโนทัศน์ หรือผังกราฟฟิก ส่วนวิธีสอนแบบ KWL-Plus เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการอ่าน โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการทำความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง มีการจัดระบบข้อมูล เพื่อการดึงมาใช้ภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีการเพิ่มเติมหลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้และเขียนข้อมูล แล้วยังนำข้อมูลมาเขียนสรุปในขั้นตอนสุดท้าย หรือจัดระบบข้อมูลใหม่เพื่อให้ผังความคิดมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการเขียนสรุปและนำเสนอข้อมูลด้วยตนเอง และเมื่อตรวจสอบและประเมินรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ มีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.41, 4.46) และเมื่อนำไปหาประสิทธิภาพ (E1/ E2) แบบกลุ่มใหญ่หรือแบบภาคสนาม กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่เคยเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผ่านมาแล้วในปีการศึกษา 2557 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน พบว่า ได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบแผนภาพลำดับเหตุการณ์กับวิธีสอนแบบ KWL-Plus เท่ากับ 81.81/83.78  และ 83.16/83.00 ตามลำดับ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 ซึ่งเป็นการยอมรับสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1
2. รูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบแผนภาพลำดับเหตุการณ์กับวิธีสอนแบบ KWL-Plus เพื่อพัฒนาความสามารถการรับสารและคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการอ่านโคลงนิราศนรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.02/85.17 และ 83.97/86.33 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.69 และ 0.71 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3. ความสามารถการรับสารและคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการอ่านโคลงนิราศนรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบแผนภาพลำดับเหตุการณ์กับวิธีสอนแบบ KWL-Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบแผนภาพลำดับเหตุการณ์กับวิธีสอนแบบ KWL-Plus เพื่อพัฒนาความสามารถการรับสารและคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการอ่านโคลงนิราศนรินทร์ มีความพึงพอใจในการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42 ซึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นว่า แต่ละกิจกรรมมีคำชี้แจงให้ปฏิบัติกิจกรรมเป็นขั้นตอนชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่สับสน เครื่องมือสำหรับวัดและประเมินผล มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และนักเรียนพอใจเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วได้ทราบผลทันที อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือโคลงนิราศนรินทร์ที่ใช้ประกอบในแต่ละบทเรียนน่าสนใจและชวนติดตาม และมีการทดสอบทุกแผนการเรียนรู้ ตามลำดับ

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 28/ม.ค./2562
      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง What do you want to be? กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 20/ส.ค./2561
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย 31/ม.ค./2561
      การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบแผนภาพลำดับเหตุการณ์กับวิธีสอนแบบ KWL-Plus เพื่อพัฒนาความสามารถการรับสารและคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการอ่านโคลงนิราศนรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 31/ม.ค./2561
      ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบซิปปา(CIPPA Model) 7/ส.ค./2560


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pihet56@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ใจร้อน! นักเที่ยวเที่ยวโอเกะ เกิดปากเสียงในห้องน้ำ ตามแทงกันสาหัส(20 มี.ค. 2562, 01:47) ปราศรัยเศร้า! "กุลวลี" ร่ำไห้เมื่อเอ่ยถึง"แม่"ถูกยิงเพราะการเมือง(20 มี.ค. 2562, 01:30) ผี-หงส์โดนมาแล้ว โ€œแข้งวูล์ฟส์โ€ ลั่นไม่มีใครอยากดวลทีมตน(20 มี.ค. 2562, 01:26) แชมป์คนใหม่ "ก้องศึก" ได้ลูกขยันชนะวรวุฒิ คู่เอกมวยลุมพินี(20 มี.ค. 2562, 01:10) สื่อนอกตีข่าว ไทยเล็งขอส่งตัว โ€œทักษิณโ€ จากฮ่องกงเป็นผู้ร้ายข้ามแดน(20 มี.ค. 2562, 00:50) "อุตตม"เปิดคลิป"นายกฯ"เวทีปราศรัยอุบลฯ ยันต้องนำปรองดองสู่ ปท.(20 มี.ค. 2562, 00:36) ตร.อังกฤษยัน โ€œเจ้าสาวชาวไทยโ€ ศพนิรนามที่พบ 15 ปีก่อนคือ โ€œลำดวน สีกันยาโ€(19 มี.ค. 2562, 23:55) นายกฯ ขอบคุณ ครม. ด้าน"บิ๊กป้อม"นำอวยพรวันเกิด "บิ๊กตู่" ล่วงหน้า(19 มี.ค. 2562, 23:48) มันเจ็บปวด "ชนาธิป" ส่งสัญญาณก่อนช้างศึกดวลจีน ศึกไชน่า คัพ (19 มี.ค. 2562, 23:45) "หญิงหน่อย" อ้อนคนโคราช เทคะแนน "เพื่อไทย" กวาดเรียบ 14 เขต (19 มี.ค. 2562, 23:36) ศาลสั่งคุก 30 ปี "ไอ้หมอก" ข่มขืนน้องเมียออทิสติก(19 มี.ค. 2562, 23:33) โ€œราชันโ€ เอาแน่ แนบแข้งดังล่อหงส์แดงปล่อย โ€œมาเนโ€(19 มี.ค. 2562, 23:15) สนามเลือกตั้งน่าน"สันติภาพ"มีลุ้น หลังถูกยกม้ามืดเตรียมเบียดเข้าป้าย(19 มี.ค. 2562, 23:06) ม.กรุงเทพธนบุรี ทุ่มงบติดตั้งโซล่าเซลล์ ลดโลกร้อน-ประหยัดพลังงาน(19 มี.ค. 2562, 23:01) "มิ่งขวัญ" ชูแก้ ศก.เด่น โดนใจวัยรุ่น โกยคะแนนอื้อ ขึ้นแท่นตัวเต็ง(19 มี.ค. 2562, 22:49) เดอะค็อปโล่งอก 2 สตาร์ลิเวอร์พูลไม่น่าย้ายหนีถิ่นแอนฟิลด์(19 มี.ค. 2562, 22:30) พปชร.รุกหนัก ปล่อยคลิปเรียกคะแนน "คนรุ่นใหม่" โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง(19 มี.ค. 2562, 22:25) คัดค้าน ประกาศชื่อศิลปินแห่งชาติ "โนรา" ชี้คำเชิดชูเกียรติ เป็นเท็จ (19 มี.ค. 2562, 22:03) สถ.เปิดอาคารอเนกประสงค์-สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์เด็กเล็กเชียงใหม่(19 มี.ค. 2562, 22:00) ฮือฮา โ€œจิ้งจอกสยามโ€ เล็งคว้าแข้งผีแดงเสริมแกร่ง (คลิป)(19 มี.ค. 2562, 21:56)
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 252 หมู่ 11 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 tel.043-424307
Webmaster IT pisanpunnawittaya 2018 E-mail : info@pisanschool.ac.th
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5