[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 252 หมู่ 11 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

ค้นหาจาก google
link banner
e-Learning


 
  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยกลวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอคซ์ (MIA) และโครงงาน เพื่อสร้างเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางวรางคณา ดำเนตร
ศุกร์์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 565    จำนวนการดาวน์โหลด : 244 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
คำสำคัญ : รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ/ วิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอคซ์ (MIA) และโครงงาน / การอ่านเพื่อความเข้าใจ / ความคิดสร้างสรรค์
             วรางคณา  ดำเนตร: รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยกลวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอคซ์ (MIA) และโครงงาน เพื่อสร้างเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยกลวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอคซ์ (MIA) และโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนก่อนและหลังการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่  2 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียนโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน แบบทดสอบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ ก่อน ระหว่างและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่แบบไม่อิสระ และแบบอิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา
             ผลการวิจัย พบว่า
            1. รูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยกลวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอคซ์ (MIA) และโครงงาน เพื่อสร้างเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีชื่อว่า “ITEPE Model” มีองค์ประกอบ 6 ประการคือหลักการ เนื้อหา กิจกรรม บทบาทของผู้เรียน บทบาทผู้สอน และการจัดสภาพการเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นกระตุ้นความสนใจและสร้างความเชื่อมั่นในการเรียน (Initiating Students’ Motivation and Confidence: I) 2) ขั้นให้องค์ความรู้ (Training Concept: T) 3) ขั้นส่งเสริมความสามารถทางภาษา (Enhancing Students’ Ability : E) 4) ขั้นสร้างโครงงาน การนำเสนอโครงงาน (Project Creation :P) 5) ขั้นประเมินผลการนำเสนอโครงงานและความคิดสร้างสรรค์ของโครงงาน(Evaluation of Creative Projects E)โดยที่รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนามีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.15 / 92.92
             2. หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ( ITEPE Model) กลุ่มเป้าหมายมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
            3. ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน (ITEPE Model) มีพัฒนาการสูงขึ้น
            4. ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน (ITEPE Model) โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
 

 
KEY WORDS : ENGLISH READING INSTRUCTIONAL MODEL FOCUSING ON MURDOCH INTEGRATED APPROACH (MIA) AND PROJECT WORK / READING COMPREHENSION / CREATIVE THINKING
            WARARNGKANAR  DUMNAD :THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL ENGLISH READING INSTRUCTIONAL MODEL FOCUSING ON MURDOCH INTEGRATED APPROACH (MIA) AND PROJECT WORK TO ENHANCE READING COMPREHENSION AND CREATIVE THINKING FOR MATTAYOMSUKSA STUDENTS 2 401 pp. The objectives of this research were to 1) study the efficiency of the Technical English Reading Model Focusing on Murdoch Integrated Approach (MIA) and Project Based Learning to enhance reading comprehension and creative thinking for Mattayomsuksa students 2) study the effectiveness of the Technical English Reading Model Focusing on Murdoch Integrated Approach (MIA)  and Project workby comparing Pretest Score and Posttest Score after using this model 3) study the development of creative thinking and the satisfaction towards the developed teaching model. The samples were Mattayomsuksa students 2 from Watklang Municipal School. The instruments were the pretest and posttest reading comprehension test, the test for Creative Thinking- Drawing Production (TCT-DP) and questionnaire. The data were analyzed by mean, standard deviation, t-test dependent, t-test independent and content analysis.
         The findings were as follows :
         1. The Technical English Reading Model Focusing on Task and Project Based Learning to enhance reading comprehension and creative thinking for undergraduate students (ITEPE Model) consisted of 6 parts: principle, content, learning activities, teacher’s role and students’ role and learning atmosphere. The components of this model consisted of 1) Initiating Students ’Motivation and Confidence: I): P 2) Training Concept: T 3) Enhancing Students’ Ability : E 4) Project Creation: P 5) Evaluation of Creative Projects: E. The efficiency of the ITEPE Model was met the criterion of 79.15 / 92.92
         2. The ability of reading comprehension of the students after using this English reading instructional model were significantly higher than before the developed model at 0.05 level.
         3. The development of creative thinking after using this English reading instructional model were significantly higher than before the instruction at 0.05 level.
         4. The students’ satisfaction towards this English reading instructional model was at high level.
 

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยกลวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอคซ์ (MIA) และโครงงาน เพื่อสร้างเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 31/ส.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pihet56@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

"มาร์ค - ชวน"ตอกหน้า พปชร.อยู่มา 5 ปั ได้แต่ก๊อปปี้นโยบาย ปชป.(20 มี.ค. 2562, 02:20) ใจร้อน! นักเที่ยวเที่ยวโอเกะ เกิดปากเสียงในห้องน้ำ ตามแทงกันสาหัส(20 มี.ค. 2562, 01:47) ปราศรัยเศร้า! "กุลวลี" ร่ำไห้เมื่อเอ่ยถึง"แม่"ถูกยิงเพราะการเมือง(20 มี.ค. 2562, 01:30) ผี-หงส์โดนมาแล้ว โ€œแข้งวูล์ฟส์โ€ ลั่นไม่มีใครอยากดวลทีมตน(20 มี.ค. 2562, 01:26) แชมป์คนใหม่ "ก้องศึก" ได้ลูกขยันชนะวรวุฒิ คู่เอกมวยลุมพินี(20 มี.ค. 2562, 01:10) สื่อนอกตีข่าว ไทยเล็งขอส่งตัว โ€œทักษิณโ€ จากฮ่องกงเป็นผู้ร้ายข้ามแดน(20 มี.ค. 2562, 00:50) "อุตตม"เปิดคลิป"นายกฯ"เวทีปราศรัยอุบลฯ ยันต้องนำปรองดองสู่ ปท.(20 มี.ค. 2562, 00:36) ตร.อังกฤษยัน โ€œเจ้าสาวชาวไทยโ€ ศพนิรนามที่พบ 15 ปีก่อนคือ โ€œลำดวน สีกันยาโ€(19 มี.ค. 2562, 23:55) นายกฯ ขอบคุณ ครม. ด้าน"บิ๊กป้อม"นำอวยพรวันเกิด "บิ๊กตู่" ล่วงหน้า(19 มี.ค. 2562, 23:48) มันเจ็บปวด "ชนาธิป" ส่งสัญญาณก่อนช้างศึกดวลจีน ศึกไชน่า คัพ (19 มี.ค. 2562, 23:45) "หญิงหน่อย" อ้อนคนโคราช เทคะแนน "เพื่อไทย" กวาดเรียบ 14 เขต (19 มี.ค. 2562, 23:36) ศาลสั่งคุก 30 ปี "ไอ้หมอก" ข่มขืนน้องเมียออทิสติก(19 มี.ค. 2562, 23:33) โ€œราชันโ€ เอาแน่ แนบแข้งดังล่อหงส์แดงปล่อย โ€œมาเนโ€(19 มี.ค. 2562, 23:15) สนามเลือกตั้งน่าน"สันติภาพ"มีลุ้น หลังถูกยกม้ามืดเตรียมเบียดเข้าป้าย(19 มี.ค. 2562, 23:06) ม.กรุงเทพธนบุรี ทุ่มงบติดตั้งโซล่าเซลล์ ลดโลกร้อน-ประหยัดพลังงาน(19 มี.ค. 2562, 23:01) "มิ่งขวัญ" ชูแก้ ศก.เด่น โดนใจวัยรุ่น โกยคะแนนอื้อ ขึ้นแท่นตัวเต็ง(19 มี.ค. 2562, 22:49) เดอะค็อปโล่งอก 2 สตาร์ลิเวอร์พูลไม่น่าย้ายหนีถิ่นแอนฟิลด์(19 มี.ค. 2562, 22:30) พปชร.รุกหนัก ปล่อยคลิปเรียกคะแนน "คนรุ่นใหม่" โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง(19 มี.ค. 2562, 22:25) คัดค้าน ประกาศชื่อศิลปินแห่งชาติ "โนรา" ชี้คำเชิดชูเกียรติ เป็นเท็จ (19 มี.ค. 2562, 22:03) สถ.เปิดอาคารอเนกประสงค์-สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์เด็กเล็กเชียงใหม่(19 มี.ค. 2562, 22:00)
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 252 หมู่ 11 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 tel.043-424307
Webmaster IT pisanpunnawittaya 2018 E-mail : info@pisanschool.ac.th
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5